Restauration du manoir Padure

Financed
100 %
2,172€ Pledged out of 2,172€
Don contre don
61 Donations from 7 countries
Finished
Padure manor is a unique 19th century Latvian house. ​The entrance portico currently is in a very bad condition and requires urgent restoration.

Latvian Version below

THE MONUMENT

Padure manor is the most beautiful building of Classicism architecture in Latvia and that is why it deserves a look. It retains original drawings on its walls, all original doors, windows, eight Classicism stoves, stairs and floors.

The house was built by a Scottish merchant John Lewis Balfour in 1838. Balfour family lived there till year 1921 when manor was nationalized. Between wars there was agriculture school located in the manor in which girls were taught housekeeping. After WWII scientists, to be more specific agriculturists, worked in the manor. At that time there also were apartments and a library in the manor.

Since 2007 manor is privately owned by Jānis Lazdāns who has established association “Padures muiža” which organizes restoration works in the manor. So far seven windows, eight doors, two stoves, entrance terrace, some part of walls, manor house kitchen, part of roof have been restored as well as the first water closet has been installed.

The manor often hosts concerts and cultural events to help raise funds. It also becomes increasingly popular as a tourism destination.

Padure manor is located in village Padure, Kuldiga district just eight kilometers away from city. 

 

presentation of the project

Entrance portico currently is in a very bad condition and requires urgent restoration. Restored entrance portico will not only attract more travelers and supporters but also protect building’s structures.

Situation

The tin covering the entrance pediment eaves is in poor condition. Rain and snow water seeps through its holes, damaging the plaster and columns. Much of the decorative denticule has fallen, but the rest of it can endanger visitors. The pediment window, probably made in the early 19th century, is in very poor condition and has lost its outer sash.

What is already done

We already have made architectural project for portico. We also have all permits from National heritage board and local municipality.  As soon I will get financing it is possible to start job. WHAT WILL THE FUNDS BE USED FOR?

For 5'000 euros we can restore columns

The columns are stripped of the damaged covering tin parts. Made new and installed according to historical samples.

Damaged plaster areas are plastered with handmade lime plaster - using sand and slaked lime in a ratio of 1/3.
Cleans from paint residue.
Make column bases according to the sketch of architect K.Veinberga


The restored part is painted with a lime color according to research.

For 14'000 euros we can restore all the portico 

Removes the roof tiles in a half-meter wide strip, which will be reinstalled after restoring the edges.All damaged tinplate parts, loose plaster as well as loose denticles are dismantled.A template is created and copies of the lost denticles are made using historical materials.Damaged areas are plastered with artisanal lime plaster using sand and slaked lime in a ratio of 1: 3. According to research  make and installs a new pediment window, modeled on the parts that have been preserved and using the existing fittings. Make and installs new tin covering parts.


who are we?

Association “Padures muiža” includes the owner of manor Jānis Lazdāns and the local enthusiasts of Padure village. In three years already100’000 euros have been invested in restoration jobs and popularisation of the manor. Jānis Lazdāns is vice-president of Latvian Association of Castles and Manors, member of ICOMOS. 


How to support this project?

You can support this project:

- by making an online donation by credit card on this page after registering on the Dartagnans site (from a € 1 to € 999 donation)
- by making a bank transfer after registration on the Dartagnans site (from a € 1000 donation)

They support us / press

We have very big support from local television Skrunda Tv. 

As well from news paper "Kurzemnnieks" and radio "Kurzemes Radio"  We are the part of Latvian Association of Castles, Palaces and Manors www.pilis.lv, ICOMOS.lv and supported by National Heritage Administrations, Kuldiga municipality and State Culture Capital Foundation (SCCF) www.vkkf.lv

thank you to all our donors ! make sure to follow us!

Thank You for helping to revive this wonderful building! Come and see it with Your eyes! The names of all supporters will be put in capsule and built in the base of column. 

Email: [email protected]

Facebook.com/Paduresmuiza

Twitter.com @Paduremanor 

Instagram @Padures_muiza

Site internetwww.paduremaor.com

------------------------------------------------LATVIAN----------------------------------------------------

Piemineklis

Padures muiža ir skaistākā klasicisma arhitektūras celtne Latvijā. Uz tās sienām ir saglabājušies oriģinālie zīmējumi, visas oriģinālās durvis, logi, astoņas klasicisma krāsnis, kāpnes un grīdas.

Māju 1838. gadā uzcēla skotu tirgotājs Džons Lūiss Balfūrs. Balfūru ģimene tur dzīvoja līdz 1921. gadam, kad muiža tika nacionalizēta. Starp kariem muižā atradās lauksaimniecības skola, kurā meitenēm mācīja mājturību. Pēc Otrā pasaules kara muižā strādāja agronomi. Tajā laikā muižā bija arī dzīvokļi, bibliotēka, zobārsts un citas iestādes.

Kopš 2007. gada muižas īpašnieks ir Jānis Lazdāns, kurš ir nodibinājis biedrību “Padures muiža”, kas organizē muižas atjaunošanas darbus. Līdz šim ir atjaunoti septiņi logi, astoņas durvis, divas krāsnis, ieejas terase, daļa sienu, muižas ēkas virtuve, daļa no jumta, kā arī ierīkota pirmā modernā tualete ar ūdeni.

Muižā bieži tiek rīkoti koncerti un kultūras pasākumi, lai palīdzētu piesaistīt līdzekļus. Tā kļūst arī arvien populārāka kā tūrisma galamērķis. Šeit var svinēt kāzas un citus svinīgus pasākumus.

 

Padures muiža atrodas Padures ciemā, Kuldīgas rajonā, tikai astoņu kilometru attālumā no Kuldīgas.

 

PROJEKTA PREZENTĀCIJA

Ieejas portiks pašlaik ir ļoti sliktā stāvoklī un nepieciešama tā steidzama atjaunošana. Atjaunotais ieejas portiks piesaistīs ne tikai vairāk ceļotāju un atbalstītāju, bet arī aizsargās ēkas konstrukcijas.

 

Situācija

 

Skārda detaļas, kuras nosedz ieejas portika karnīzes, ir sliktā stāvoklī. Lietus un sniega ūdens izplūst caur caurumiem, bojājot apmetumu un kolonnas. Liela daļa dekoratīvo dentikulu ir nokrituši, bet pārējā var apdraudēt apmeklētājus. Bēniņu logs, iespējams, izgatavots 19. gadsimta sākumā, ir ļoti sliktā stāvoklī un ir pazaudējis ārējo vērtni.

 

Kas jau ir izdarīts

 

Mēs jau esam izstrādājuši portika atjaunošanas projektu. Mums ir arī visas atļaujas no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes un vietējās pašvaldības. Tiklīdz tiek saņemts finansējums, ir iespējams sākt darbu.

 

Kā tiks izmantoti līdzekļi?

Par 5 000 eiro mēs varam atjaunot kolonnas

 

No kolonnām tiek noņemtas no bojātās pārseguma skārda daļas. Saskaņā ar vēsturiskiem paraugiem tiek

izgatavoti un uzstādīti jaunas pārseguma detaļas.

Bojātas apmetuma vietas tiek apmestas ar rokām darinātu kaļķu apmetumu - izmantojot smiltis un dzēstos kaļķus proporcijā 1/3.

Notīra krāsas atlikumus

Izgatavojiet kolonnu pamatnes saskaņā ar arhitektes K.Veinbergas skici.

Atjaunotā daļa tiek krāsota ar kaļķa krāsu.

 

Par 14'000 eiro mēs varam atjaunot visu portiku

 

Noņem jumta dakstiņus pusmetru platā joslā, kas pēc malu atjaunošanas tiks uzstādīts no jauna. Tiek demontētas visas bojātās skārda detaļas, vaļīgais apmetums, kā arī vaļīgās dentikuli. Izveidota veidne, un pazaudēto dentikulu kopijas tiek izgatavotas, izmantojot vēsturisko materiāli. Bojātās vietas ir apmestas ar amatniecisko kaļķu apmetumu, izmantojot smiltis un dzēstos kaļķus proporcijā 1: 3. Saskaņā ar pētījumu rezultātiem tiek izgatavots un uzstādīts jauns bēniņu logs, kas veidots pēc saglabātajām detaļām un izmantojot esošos veidgabalus. Izgatavotas un uzstādīta jaunas skārda pārseguma detaļas.

 

KAS MĒS ESAM?

Biedrībā “Padures muiža” biedri ir muižas īpašnieks Jānis Lazdāns un vietējie Padures ciema entuziasti. Trīs gadu laikā muižas atjaunošanas darbos un muižas popularizēšanā ir ieguldīti 100 000 eiro. Jānis Lazdāns ir Latvijas piļu un muižu asociācijas prezidents, ICOMOS loceklis.

 

KĀ ATBALSTĪT ŠO PROJEKTU?

Jūs varat atbalstīt šo projektu:

 

- veicot ziedojumus tiešsaistē ar kredītkarti šajā lapā pēc reģistrēšanās vietnē Dartagnans (no EUR 1 līdz 999 ziedojumiem)

- veicot pārskaitījumu pēc reģistrācijas Dartagnans vietnē (no ziedojuma € 1000)

 

Viņi ATBALSTA MŪS / PRESE

Mums ir ļoti liels vietējās televīzijas Skrunda TV atbalsts.

 

Kā arī avīze "Kurzemnnieks" un radio "Kurzemes Radio" Mēs esam Latvijas piļu, piļu un muižu asociācijas www.pilis.lv un ICOMOS.lv biedri. Tāpat mūs atbalsta Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Kuldīgas novada pašvaldība un Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) www.vkkf.lv

PALDIES VISIEM MŪSU ZIEDOTĀJIEM! UN SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS TĪKLOS!

Paldies, ka palīdzējāt atdzīvināt šo brīnišķīgo ēku! Nāc un apskati to savām acīm! Visu atbalstītāju vārdi tiks ievietoti kapsulā un iebūvēti kolonnas pamatnē.

 

E-pasts: [email protected]

 

Facebook.com/Paduresmuiža

 

Twitter.com @Paduremanor

 

Instagram @Padures_muiza

 

Tīmekļa vietne: www.paduremaor.com


Rewards

Pledge €15 or more
34 donations (966 left)
Memorable postcard
Memorable postcard with acknowledgment of donation, which is also an invitation to tour the manor with the owner.
Pledge €50 or more
6 donations (94 left)
Two memorable card safeguards with picture of Padure manor + Visit for 2 of the manor
Receive two credit card safeguards with Padure manor logo. Invitation for 2 to tour the manor with the owner.
Pledge €100 or more
3 donations (137 left)
Wine tasting in manor
Tasting of the Smilškalnu berry wine in manor house with excellent stories about wine creating from wine maker. Enjoy the aura and wines!
Pledge €500 or more
1 donation (9 left)
Unforgettable stay at manor house with breakfast on terrace
Enjoy unforgettable stay in manor house with beautiful morning with bird songs and breakfast on manor's terrace.
Pledge €999 or more
0 donation (20 left)
Dinner on terrace of Padure manor for 4 persons
Fantastic evening on garden terrace with food made from old recipe book for manor chefs. Local berry wine from neighbor winery and herbal tea from manor lime trees.
Enjoy romantic in Latvia's countryside!
Pledge without a reward
17 donations
 
Pledge an amount of your choosing